Đầu sông

Đầu sông

Mô tả nội dung sách

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thần
Hoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.
Tiểu thuyết Đầu sông được NXB Lao động in ấn vào năm 1981

Trân trọng giới thiệu