Giới Thiệu Sách

Đề kiểm tra Vật lý 7

Đề Kiểm Tra Vật Lí 7 cung cấp cho học sinh các loại đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận theo chương trình, giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiên thức và kĩ năng đã học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong khi học tập và thực hành Quyển sách gồm 2 phần: Phần A. Đề kiểm tra học kì I Phần B. Đề kiểm tra học kì II
Đề Kiểm Tra Vật Lí 7 cung cấp cho học sinh các loại đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận theo chương trình, giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiên thức và kĩ năng đã học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong khi học tập và thực hành.

Quyển sách gồm 2 phần:
Phần A. Đề kiểm tra học kì I
I. Đề kiểm tra 15 phút
II. Đề kiểm tra 1 tiết
III. Đề kiểm tra học kì
Phần B. Đề kiểm tra học kì II
I. Đề kiểm tra 15 phút
II. Đề kiểm tra 1 tiết
III. Đề kiểm tra học kì